Försäljningsvillkor för NoWire Nordic AB

1. OMFATTNING
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning och licensiering av de produkter som anges i NoWire vid varje tid tillämpade prislista(or) för (”Produkter”) oberoende av eventuella villkor som Återförsäljaren kan ha angivit i inköpsorder. Återförsäljaren köper i fast räkning i eget namn. Återförsäljaren har ingen rätt att företräda eller på annat sätt utge sig för att representera NoWire och kan ej på något sätt gentemot tredje man binda NoWire.

2. PRODUKTINFORMATION OCH PRISER
Priserna för Produkterna framgår av NoWire’s prislista för Återförsäljare. Angivna priser är exklusive moms och andra skatter eller avgifter. Kemikalieskatt debiteras om inte köparen är registrerad lagerhållare. NoWire förbehåller sig rätten att ändra prislistan utan föregående varsel till Återförsäljaren. Vid prishöjning gäller det gamla och lägre priset för varje order som accepterats innan NoWire meddelat Återförsäljaren om prishöjningen. Vid prissänkning gäller det nya priset genast för alla ej levererade order.
NoWire eller NoWire’s leverantörer kan från tid till annan komma att ange priser som rekommenderade cirkapriser för Produkterna. Dessa cirkapriser är inte bindande för Återförsäljaren som är fri att själv fastställa sina försäljningspriser.
NoWire förbehåller sig vidare rätten att ändra Produkterna och tillämplig produktinformation, öka eller minska antalet Produkter, typ eller Produktspecifikation, och/eller upphöra med produktion av Produkt utan föregående varsel till Återförsäljaren.
På alla expedierade order tillkommer frakt beroende på vikt, fraktsätt och destination. I förekommande fall tillkommer postförskottsavgift. NoWire kan fram till leveransdagen ändra priserna som följd av ändringar av leverantörspriser, tulltariffer, avgifter, valutakurser och/eller andra förhållanden som ligger utanför NoWire’s kontroll och påverkan. Samtliga priser är exklusive moms.

3. ORDER
Order av Produkter skall ske skriftligen genom e-post. Lagda order skall skriftligen accepteras av NoWire genom e-post för att vara bindande. Accepterad order kan ej återkallas utan godkännande från NoWire. Efter accept av order skall NoWire vidta alla rimliga åtgärder för leverans. Eventuellt angivna leveranstidpunkter är endast uppskattningar och NoWire är inte skadeståndsansvarigt vid försening av leverans. För den händelse brist på Produkter föreligger, kommer NoWire att vidtaga rimliga åtgärder för fullgörande av samtliga NoWire inneliggande order.

Vid avbeställning av vissa beställningsvaror utgår en avbeställningsavgift på 350 kr.

4. LEVERANSVILLKOR RISKANSVAR
Leverans sker från NoWire’s lager i Spånga.
Vi använder leveransvillkor EXW enligt Incoterms 2020, om inget annat avtalats.  Det innebär att köparen står för risken och alla kostnader från det ögonblick då godset lämnar NoWire’s lager. Återförsäljaren bekostar och ansvarar således för Produkterna under frakt från NoWire’ leveransställe till slutdestination. Äganderätten till Produkterna övergår till Återförsäljaren först vid slutbetalning.

5. AVSYNINGSPLIKT
Mottagen produkt beställd från NoWire skall snarast möjligt noggrant undersökas för att kontrollera att den mottagna produkten är den produkt som beställts och i rätt antal. Upptäcks att fel produkt levererats, skall återförsäljaren kontakta NoWire , senast 5 dagar från mottagandet av leverans, för besked huruvida mottagen produkt önskas behållas eller returneras. Vid retur måste produkten vara förpackad i obruten originalförpackning och leveransen märkt med korrekt returnummer (RMA).
I de fall återförsäljaren begärt leverans av gods direkt till slutkund åligger det återförsäljaren att informera slutkund om förfarande vid transportskador samt om avsyningsplikten.

6. REKLAMATIONER
Reklamation avseende utebliven leverans, delvis utebliven leverans, fel i Produkterna eller DOA (Dead on Arrival) skall alltid ske inom fem (5) arbetsdagar från mottagande av leverans eller från dag för utebliven leverans. Återförsäljaren äger inte åberopa felaktig leverans eller felaktig Produkt efter utgången av denna tid. Återförsäljaren äger inte returnera någon Produkt till NoWire eller upphäva order utan NoWire’s dessförinnan lämnade medgivande. Innan retur av varor får ske skall en returbegäran e-postas till NoWire eller anmälas på NoWire’s hemsida. NoWire förbehåller sig rätten att neka retur om returbegäran ej är befogad eller om returbegäran ej är korrekt ifylld. Om returbegäran beviljas, utfärdas ett RMA-nummer som utgör referens för returleveransen. Returnumret är giltigt i 14 dagar. Fraktkostnaden för returen till NoWire betalas av Återförsäljaren.
Returer utan returnummer återsänds utan åtgärd till Återförsäljaren. NoWire testar returnerade varor där returorsak angivits vara defekt produkt. Om Produkten visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på testarbete. Minimiavgift för utfört testarbete är SEK 350 plus moms. Vidare tillkommer returfrakt. Defekt Produkt ersätts med reparerad, likvärdig, eller identisk Produkt. NoWire förbehåller sig rätten att själv avgöra om reparation, likvärdig eller identisk Produkt skall utgå till Återförsäljaren. Alternativt kan kreditnota utfärdas till det lägsta av Produktens fakturabelopp eller dagspriset på Produkten.
Retur av ej felaktig produkt kan godkännas i undantagsfall. Om produkten är öppnad tillkommer en returavgift på SEK 300 per produkt.

7. BETALNINGSVILLKOR
All betalning skall ske kontant eller efter sedvanlig kreditprövning mot faktura. För erhållande av kredit gäller att Återförsäljaren på NoWire begäran skall tillhandahålla NoWire sådan information NoWire bedömer nödvändig för att bedöma Återförsäljarens kreditvärdighet och ekonomiska resurser. Uteblir betalning efter kredittidens utgång förfaller hela fordran till omedelbar betalning. NoWire äger då rätt att omedelbart inställa utnyttjandet av krediten samt ta i anspråk eventuellt ställd säkerhet i den ordning som NoWire bestämmer. NoWire äger vidare rätt att efter övervägande säga upp en eventuell återförsäljarstatus.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen utfaller vid betalning efter förfallodatum. Faktureringsavgift tillkommer med SEK 50 per räntefaktura och kravavgiften SEK 160 vid kravåtgärd.

8. ÖVRIGA AVGIFTER
Vid ej utkvitterad postförskottsförsändelse uttas en hanteringsavgift på SEK 500. För leveranser som går i retur till NoWire pga. att mottagaren a) ej varit på plats vid leveranstillfället, b) vägrat ta emot godset, c) uppgivit fel adress, uttas en avgift på SEK 350 exkl. moms per kolli.

9. PROGRAMPRODUKTER
De programprodukter som ingår i Produkterna tillhör respektive programvaruproducent och säljs inte utan licensieras till slutkund i enlighet med licensvillkor som medföljer respektive Programprodukt. Programprodukterna är upphovsrättsskyddade och Återförsäljaren äger inte rätt att utan medgivande från programvaruproducenten eller om så uttryckligen tillåts av gällande tvingande lagstiftning, separera Programprodukten från Produkten som den åtföljer. Återförsäljaren äger heller inte rätt att förändra de licensvillkor som programvaruproducenten licensierar Programprodukterna på, eller på annat sätt än som uttryckligen tillåts av gällande tvingande lagstiftning, kopiera, översätta, anpassa, förändra eller modifiera, skapa härledda produkter från, dekonstruera, dekompilera, bryta ner eller på annat sätt reducera Programprodukten till en för människor förnimbar eller begriplig form, införliva eller kombinera med annan Programprodukt, eller på annat sätt, helt eller delvis, förändra några Programprodukter.

10. GARANTI, PRODUKTANSVAR, ANSVARSBEGRÄNSNING
Produkterna levereras med den garanti, om någon, som ges från respektive tillverkare. NoWire lämnar inga garantier vare sig uttryckliga eller underförstådda avseende Produkterna. Garantireparationer skall utföras av tillverkaren eller av tillverkaren rekommenderad serviceorganisation.
NoWire’s sammanlagda ansvar gentemot Återförsäljaren, oavsett om det hänför sig till kontraktsbrott, vårdslöshet eller eljest skall inte i något fall överstiga värdet av berörd defekt, skadad eller olevererad Produkt eller Produkt som innebär intrång i annan tillkommande skyddad rätt. Produktvärdet skall därvid fastställas till det nettovärde som fakturerats Återförsäljaren. Inte i något fall skall NoWire ha något ansvar i förhållande till Återförsäljaren eller någon tredje part för indirekt skada såsom till exempel förlust av data, handelsvinst eller liknande.

11. FORCE MAJEURE
Ingendera parten till detta Avtal skall, när ansvar annars skulle förekomma enligt dessa allmänna försäljningsvillkor, svara för förlust eller skada till följd av försening vid fullgörande av prestation eller brott mot dessa allmänna försäljningsvillkor när sådant dröjsmål eller skada hänför sig till omständighet utanför parts rimliga kontroll, till exempel för NoWire’s del brist på Produkter eller uppsägning av nödvändiga licenser eller vägran att lämna nödvändiga licenser, förutsatt dock att part som drabbats av force majeure genast meddelat den andre parten därom. Inneliggande order påverkade av force majeure hos den ene parten får av den andre parten sägas upp om sådan force majeure bestått i mer än 60 dagar. Befrielse enligt denna force majeure-bestämmelse skall inte i något fall befria Återförsäljaren från sin skyldighet att till NoWire betala sina skulder.

12. TVISTER
Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa allmänna försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol.